POLITYKA PRYWATNOŚCI

Definicje

 1. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (dalej „FRSI”) – Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, z siedzibą w Warszawie (00-359), Kopernika 17.
 2. Administrator danych osobowych i Operator Serwisu – Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (dalej także jako „Administrator”)
 3. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 4. Polityka – niniejsza Polityka prywatności, której celem jest poinformowanie o  zasadach i celach przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z Serwisu.
 5. RODO – Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.
 6. Serwis – serwis internetowy prowadzony pod adresem …zrozum.org……..
 7. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem z serwisu ?

 1. Na podstawie art. 13 RODO informujemy, iż Administratorem danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Warszawie (00-359) Warszawa, przy ul. Mikołaja Kopernika 17, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000303048.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników z zachowaniem wymaganych przez prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 3. Administrator przetwarza w imieniu własnym jedynie takie dane osobowe Użytkownika, które zostały przez niego podane i które są adekwatne w stosunku do celów, w jakich będą one przetwarzane.
 4.  Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych w Serwisie:
  1. adres email, imię i nazwisko – jeśli do Administratora zostanie wysłane pytanie za pomocą Serwisu,
  2. adres IP.
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych w Serwisie jest:
  1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w Serwisie oraz odpowiedzi na pytania – (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie praw Administratora.
 6. Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym traktowane są jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 7. Dla celów wskazanych w niniejszej Polityce Administrator przekazywać dane osobowe następującym kategoriom osób trzecich:
  1. podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Administratora lub uprawnionym do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  2. w związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane podmiotowi zewnętrznemu odpowiedzialnemu za obsługę Serwisu, który przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do utrzymania i obsługi  Serwisu.

Jak używamy plików cookies oraz podobnych technologiI?

 1. Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają.
 2. Dane uzyskane z Google Analytics mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.
 3. Jeżeli rejestrujesz się przez formularz kontaktowy, Twoje dane będą przetwarzane w celu skontaktowania się, na co wyrażasz zgodę wpisując swoje dane kontaktowe w formularzu. W każdej chwili jednak możesz prosić o usuniecie swoich danych kontaktowych z naszej bazy.

Przez jaki czas czas będziemy przetwarzać twoje dane osobowe ?

 1. Okres przetwarzania danych zależy od celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
 2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Jakie przysługują Ci uprawnienia w związku z przetwarzaniem twoich danych osobowych?

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Przekazywanie danych osobowych poza europejski obszar gospodarczy

Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Jeśli będziesz chciąłsięz nami skontaktować

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych lub wykonywania praw
w zakresie prywatności prosimy o kontakt pod następującymi adresami:

Jeśli zmienimy politykę prywatynośći

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i stosownie do potrzeb aktualizowana lub uzupełniana. Aktualna wersja Polityki obowiązuje od 29.07.2019


materiały dla:
format:
źródło: